Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι το πιο σημαντικό και πολύτιμο κεφάλαιό της, έχει ως προτεραιότητα να παρέχει ένα υγειές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας πρακτικές και συστήματα προσαρμοσμένα στους κινδύνους που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η διοίκηση δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνονται:

➢ Η παροχή ενός Υγειούς & Ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους συνεργάτες.
➢ Η διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας όλων των εργαζομένων με τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων, προτύπων και πρακτικών που εφαρμόζονται στους χώρους εργασίας.
➢ Η απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018, καθώς και με τις τοπικές και διεθνείς νομοθεσίες και κανονισμούς.
➢ Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στην διαβούλευση και η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης για την στήριξη των αποφάσεών της.

Σκοπός είναι να εκμηδενιστούν τα ατυχήματα και οι ασθένειες, που σχετίζονται με την άσκηση της εργασίας, αναλαμβάνοντας τις εξής πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις:

➢ Αναγνωρίζοντας, αξιολογώντας και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή ασθένεια.
➢ Παρέχοντας εκπαίδευση και επίβλεψη σε θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση των εργασιακών κινδύνων από τους εργαζόμενους.
➢ Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία αναζήτησης αποτελεσματικών μεθόδων για την αναγνώριση, αξιολόγηση και εξάλειψη ή περιορισμό των κινδύνων στους χώρους εργασίας.
➢ Εξασφαλίζοντας τους οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Υγείας & Ασφάλειας.
➢ Υποβάλλοντας την Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται διαρκής αποτελεσματικότητα και σταθερή συμμόρφωση με σύγχρονα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τη διαμόρφωση ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος, η υγεία, ασφάλεια και ευημερία όλων των εργαζομένων της εταιρείας ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., αποτελούν θεμελιώδεις αξίες.

Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος/
Υπ. Σ.Δ. Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
31 / 01 / 2022