Πολιτική της Εταιρείας “ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ” για την Πρόληψη & Καταπολέμηση της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία

Πολιτική της Εταιρείας “ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ” για την Πρόληψη & Καταπολέμηση της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία

Επιχείρηση :
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο “ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΕ”.

Στοιχεία Εργοδότη – Νόμιμου εκπροσώπου
ΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΛΟΓΛΟΥ
ΟΝΟΜΑ : ΚΙΜΩΝΑΣ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ : ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 7488820

Βεβαιών: Κίμωνας Καλόγλου του Θεοφάνη

*****

1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία») τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανόμενης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Οι μορφές συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης μπορούν να λάβουν χώρα:
(α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης,
(β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και
(γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
2. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία και εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε
μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.
3. Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Α. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
α) Εννοιολογική προσέγγιση
Απαγορεύεται κάθε μορφής βία και παρενόχληση, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.
Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη.
Ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.
Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
β) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία :
Για την εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία θα λαμβάνεται υπόψιν τυχόν εγγενής επικινδυνότητα που πηγάζει από τη φύση της δραστηριότητας, την θέση εργασίας, το φύλο, την ηλικία ή άλλα χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κίνδυνοι που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (όπως νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι).
Για την εκτίμηση αυτή θα αξιοποιούνται εργαλεία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως αυτά που διατίθενται για τη χώρα μας μέσω της διαδραστικής, διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online Interactive Risk Assessment) στην ιστοθέση http://www.oiraproject.eu του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).
γ) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των
κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς :
– ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες
– ανοικτή επικοινωνία με τον εργοδότη και τους άμεσα προϊσταμένους και συναδέλφους
– διαδικασία διαχείρισης αναφορών/καταγγελιών
– εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση/ πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης
– μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού
– ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (π.χ. αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων
– καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας
– εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας
– αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/ επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.
δ) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού :
– παροχή στο προσωπικό ενημέρωσης και πληροφοριών σε προσβάσιμες μορφές για τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που υφίστανται σε επίπεδο επιχείρησης και για τις δυνατότητες που δίνονται από το νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών
– οργάνωση στοχευμένων συναντήσεων προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων
– πραγματοποίηση σεμιναρίων με ειδικούς ψυχικής υγείας ή παρόχους συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων κ.λπ.
– ενθάρρυνση συμμετοχής των εργαζομένων και στελεχών της διοίκησης σε προγράμματα κατάρτισης και επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
ε) Πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων και του εργοδότη, καθώς και των ατόμων που ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, στο μέτρο και στον βαθμό της δικής του ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία :
Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο θίγεται από περιστατικό βίας και παρενόχλησης κατά την πρόσβαση σε απασχόληση, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ή ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας,
β) δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,
γ) δικαίωμα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης,
δ) δικαίωμα καταγγελίας εντός της επιχείρησης σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή,
ε) δικαίωμα να αποχωρήσει από τον εργασιακό χώρο για εύλογο χρόνο, χωρίς στέρηση μισθού ή άλλη δυσμενή συνέπεια, εφόσον κατά την εύλογη πεποίθησή του υφίσταται επικείμενος σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά του.
Τα στοιχεία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο (Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη) βρίσκονται σε εμφανές σημείο, ενώ επίσης λειτουργεί η τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και η Γραμμή SOS 15900 για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας.
Το πρόσωπο αναφοράς που αναφέρεται κατωτέρω, θα ενημερώνει το προσωπικό ως προς τα δικαιώματα και τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση στο πλαίσιο της σχέσης απασχόλησης, όπως αυτά προβλέπονται στα άρθρα 12-15 του ν. 4808/2021.
Η διαδικασία αναφοράς ή καταγγελίας περιστατικών βίας ή παρενόχλησης περιγράφεται κατωτέρω στο κεφάλαιο Β.
στ) Ορισμός προσώπου αναφοράς («συνδέσμου») για την καθοδήγηση και την
ενημέρωση των εργαζομένων, αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία :
Το πρόσωπο αναφοράς για τα θέματα αυτά είναι η κα Αικατερίνη Χλη (εργαζόμενη στην Εταιρεία ως Υπάλληλος Γραφείου), της οποίας ο ρόλος είναι ενημερωτικός, ήτοι θα καθοδηγεί και θα ενημερώνει τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως εάν της απευθύνονται με αφορμή περιστατικό ή καταγγελία για περιστατικό βίας και παρενόχλησης ή όχι. Η επικοινωνία των εργαζομένων με το πρόσωπο αναφοράς θα γίνεται είτε δια ζώσης, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-7488820.
Το πρόσωπο αναφοράς αναλαμβάνει τη υποχρέωση της προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία μπορεί να περιέλθουν σε γνώση του κατά την ενάσκηση του ρόλου του.
ζ) Μέτρα προστασίας της απασχόλησης και της υποστήριξης εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή :
Παροχή ειδικής άδειας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου θύματος ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό την υποστήριξή του στη διατήρηση της εργασίας και στην ομαλή του επανένταξη μετά από τέτοια περιστατικά, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή τέκνα με αναπηρίες ή σοβαρά νοσήματα.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών
α) Δίαυλοι επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα :
Αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή, εξέταση και διαχείριση των καταγγελιών ή παράπονων των θιγομένων προσώπων για συμπεριφορές βίας ή παρενόχλησης, είναι αποκλειστικά το πρόσωπο αναφοράς, το οποίο αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας και διασφάλισης της προστασίας του θύματος και του σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι καταγγελίες θα παραδίδονται στο πρόσωπο αναφοράς αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, για να διασφαλίζεται η
ασφάλεια των πληροφοριών. Επιπλέον, το πρόσωπο αναφοράς έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον θιγόμενο για τη δυνατότητά του, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός της επιχείρησης, να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη) καθώς και στις δικαστικές αρχές, κατ’ επιλογή του.
β) Έρευνα και εξέταση των καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων :
Το πρόσωπο αναφοράς δεσμεύεται να παραλαμβάνει και να μην εμποδίζει την παραλαβή, να διερευνά και να διαχειρίζεται άμεσα κάθε τέτοια καταγγελία, να ερευνά και να εξετάζει τα καταγγελλόμενα με αμεροληψία και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να ενημερώνει τον καταγγέλοντα, καθώς και να λαμβάνει άμεσα μέτρα για την προστασία του.
Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί δέσμευση του ως άνω προσώπου η τήρηση εμπιστευτικότητας και η προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) του καταγγέλοντος, τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων. Ειδικότερα, η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:
Η καταγγελία θα γίνεται πάντοτε εγγράφως και θα διαβιβάζεται στο πρόσωπο αναφοράς, το οποίο και θα αξιολογεί το περιεχόμενο αυτής, συλλέγοντας τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες. Τα πρόσωπο αυτό δύναται να έχει πρόσβαση σε αρχεία της επιχείρησης, σε οπτικοακουστικό υλικό που συλλέγεται από αυτήν, και σε άλλα πρόσφορα μέσα για τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων κατά την εξέταση της καταγγελίας και για τη διαπίστωση των καταγγελλομένων.
Οι καταγγελίες μπορούν πάντα να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή ή να λάβει χώρα
διαμεσολάβηση και συμβιβασμός μέσω συζήτησης (πρόσκληση και ακρόαση δύο μερών) και ταυτόχρονη λήξη του συμβάντος.
γ) Απαγόρευση αντιποίνων σε βάρος του θιγόμενου προσώπου :
Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων και περαιτέρω θυματοποίησης του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4808/2021 και με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
δ) Συνέπειες επί διαπίστωσης παραβιάσεων :
Όταν εργαζόμενος ή με άλλη σχέση απασχολούμενος παραβιάσει την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης, η Εταιρεία θα λάβει τα απαραίτητα πρόσφορα και ανάλογα μέτρα κατά περίπτωση σε βάρος του καταγγελλόμενου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά, όπως :
– σύσταση συμμόρφωσης,
– αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας,
– καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
ε) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί :
Το πρόσωπο αναφοράς, ήτοι το καθ’ ύλην αρμόδιο πρόσωπο για την υποδοχή και διαχείριση τέτοιων καταγγελιών, δεσμεύεται να συνεργάζεται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υποβολής αιτήματος από θιγόμενο πρόσωπο, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών και δεσμεύεται να παρέχει συνδρομή και πρόσβαση στα στοιχεία (παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4808/2021). Προς το σκοπό αυτό, όποια στοιχεία συγκεντρώνει, σε κάθε μορφή, διατηρούνται σε σχετικό φάκελο τηρουμένων των διατάξεων του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ
Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
31 / 01 / 2022