Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ποιότητα.
Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή προϊόντων & υπηρεσιών σταθερά υψηλής ποιότητας. Η Διοίκηση μεριμνά ώστε η Πολιτική Ποιότητας να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας και τις προσδοκίες των πελατών. Η Διοίκηση επίσης τροποποιεί ή συμπληρώνει την Πολιτική αυτή με στόχο τη συνεχή βελτίωση.

Η Πολιτική Ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

➢ Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού.
➢ Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας.
➢ Να ανταποκρίνεται στις κρατήσεις μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα με τους καθορισθέντες όρους.
➢ Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
➢ Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
➢ Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό παραπόνων των πελατών καθώς και μη συμμορφούμενων υπηρεσιών.
➢ Να γνωστοποιεί, ενημερώνει και να διαθέτει την Πολιτική αυτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η διαρκής βελτίωση και ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη αποτελούν πρωταρχικό στόχο του Οργανισμού. Επιδίωξη είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη, τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Ο Οργανισμός δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την Ποιότητα και την Ασφάλεια και για το λόγο αυτό διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, τόσο τους υλικούς πόρους όσο και το έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου.

Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
31 / 01 / 2022