Περιβαλλοντική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε. ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύοντας στην ορθολογιστική χρήση των φυσικών πόρων με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον, ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και δεσμεύεται να:

➢ Εφαρμόζει την Περιβαλλοντική Νομοθεσία.
➢ Εφαρμόζει συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της από ειδικούς εμπειρογνώμονες, σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα.
➢ Διενεργεί συνεχής ενημέρωση όλων των πελατών, προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών σε θέματα περιβάλλοντος και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες σε εξωτερικούς φορείς για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
➢ Εφαρμόζει το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.
➢ Βελτιώνει συνεχώς την Περιβαλλοντική της συμπεριφορά σε θέματα πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών.
➢ Πραγματοποιεί συχνές Περιβαλλοντικές μετρήσεις με στόχο την θέσπιση περιβαλλοντικών ποσοτικών στόχων (δυναμικά εξελισσόμενους, οι οποίοι απορρέουν από την ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών βελτίωσης), προκειμένου να ελέγχει και να περιορίζει τις επιπτώσεις προς κάθε περιβαλλοντικό αποδέκτη όπως επίσης και να προάγει τις κατάλληλες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, τη χρήση των φυσικών πόρων με ταυτόχρονη εφαρμογή στρατηγικών ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και ανακύκλωσης.
➢ Συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία και όλους τους αρμόδιους φορείς με σκοπό την οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία.

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι αρμόδιος για την σωστή λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας και φροντίζει ώστε να κοινοποιούνται στο προσωπικό της και να τηρούνται οι διαδικασίες του, σε όλο το φάσμα λειτουργιών της. Αρωγός στην προσπάθεια αυτή, είναι όλο το προσωπικό της εταιρείας, το οποίο με αίσθημα ευθύνης, στηρίζει και εφαρμόζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης μέσα από την καθημερινή του εργασία.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεσμεύεται ότι θα παρέχει όλα εκείνα τα απαιτούμενα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την συνεχή επικαιροποίηση του. Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το προσωπικό, καθώς και σε όλα τα εξωτερικά τρίτα μέρη.

Κίμων Καλόγλου
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
31 / 01 / 2022